Doradztwo Gospodarcze "ESTYMAT" działa dopiero od 2003 r. ale bazuje na doświadczeniach specjalistów, którzy wykonywali analizy efektywności finansowej inwestycji oraz inne opracowania analityczne począwszy od 1992 r., pracując dla firm inżynierskich i doradczych oraz jednostek badawczo - rozwojowych, które były zaangażowane w duże projekty inwestycyjne w sektorze chemii, energetyki zawodowej, materiałów budowlanych, górnictwa i ochrony środowiska.

Nasi specjaliści pracowali nad realizacją następujących projektów w roli osób kierującym projektami lub ich częściami ekonomicznymi:

 1. Studium wykonalności inwestycji pn. "Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku hotelu OSiR w Będzinie", 2005 r.

 2. Studium wykonalności inwestycji pn. „Sieć wodociągowa z przyłączami domowymi w miejscowościach Piła i Kopina, Gmina Dobrodzień”, 2005 r.

 3. Studium wykonalności inwestycji pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 907 na odcinku Tworóg – Brusiek”, na zlecenie Biura Projektów Budownictwa Lądowego PROMOST, Wisła, 2005 r.

 4. Elementy studium wykonalności (część marketingowa i analiza efektywności ekonomiczno – finansowej inwestycji) Instalacji do produkcji sadz technicznych, dla jednego z europejskich producentów sadz technicznytch, 2005 r.

 5. Biznesplan przedsięwzięcia pn. „Otwarcie pensjonatu”, dla Górnośląskiego Zakładu Obsługi Gazownictwa Sp. z o.o., Zabrze, 2004 r.

 6. Studium wykonalności inwestycji pn. „Budowa zespołu boisk i terenów sportowych przy Gimnazjum w Strzeleczkach”, na zlecenie Gminy Strzeleczki, woj. opolskie, 2004 r.

 7. Biznesplan przedsięwzięcia pn. „Zakup taboru samochodowego do transportu międzynarodowego”, na zlecenie Europejskiego Centrum Wspierania Biznesu Sp. z o.o., Wrocław, 2004 r.

 8. Studium wykonalności inwestycji pn. „Remont i rozbudowa wiejskiego ośrodka zdrowia w Dobrej” na zlecenie Gminy Strzeleczki, woj. opolskie, 2004 r.

 9. Wycena porównawcza linii technologicznej do mikromielenia minerałów i roślin, na zlecenie Chemical Net Sp. z o.o., Warszawa, 2004 r.

 10. Analiza efektywności ekonomiczno - finansowej inwestycji do Studium wykonalności wytwórni kwasu cytrynowego w Inowrocławskich Zakładach Chemicznych "Soda Mątwy" S.A. - Grupa Ciech S.A., 2003 r.

 11. Kompleksowe studium wykonalności zagospodarowania mułów powęglowych w Katowickim Holdingu Węglowym S.A., KWK „Mysłowice” i KWK „Wesoła”, 2002 - 2003 r.

 12. Studium wykonalności inwestycji pn. Wytwórnia fosforanów paszowych o wydajności 40.000 t/rok, dla Zakładów Chemicznych "Police" S.A., 2002 r.

 13. Analiza europejskiego i światowego rynku KOH i K2CO3, dla firmy SODACONSULT Kraków, 2002 r.

 14. Kompleksowe Studium Wykonalności „Energetycznej utylizacji odpadów popłuczkowych w KWK „Janina” w Libiążu”, 2001 - 2002 r.

 15. Wstępna analiza efektywności ekonomiczno - finansowej inwestycji pn. Uruchomienie produkcji syntetycznych żużli wolastonitowych dla procesu pozapiecowej rafinacji stali, dla Instytutu Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, 2002 r.

 16. Ocena efektywności ekonomiczno – finansowej Kopalń Węgla Kamiennego "Knurów", "Szczygłowice", "Jankowice" i "Chwałowice", po dostosowaniu do warunków gospodarki rynkowej wraz z określeniem optymalnych i krańcowych warunków efektywności ich zakupu dla potencjalnego Inwestora - opracowanie wykonane dla Elektrowni "Rybnik" S.A. i WĘGLOKOKSU" S.A., 2001 r.

 17. Wstępna analiza efektywności ekonomiczno - finansowej inwestycji pn. Uruchomienie produkcji magnezji o regulowanej aktywności, dla Instytutu Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, 2001 r.

 18. Część marketingowa oraz analiza efektywności ekonomiczno - finansowej inwestycji do Studium wykonalności wytwórni kwasu cytrynowego w Janikowskich Zakładach Sodowych "JANIKOSODA" S.A., 2001 r.

 19. Wariantowa analiza ekonomiczno - finansowa możliwości realizacji linii produkcyjnej cegły silikatowej, dla Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2000 r.

 20. Wycena Spółek prawa handlowego EUROSYSTEM Sp. z o.o., GEO-INFO SYSTEM Sp. z o.o., GEO-LEX SYSTEM Sp. z o.o., P.G. GEMI Sp. z o.o., 2000 r.

 21. Kompleksowe Studium Wykonalności „Energetycznej utylizacji odpadów popłuczkowych w KWK „Janina” w Libiążu”, 1998 - 1999 r.

 22. Część ekonomiczna Studium wykonalności instalacji prażenia gipsu syntetycznego z instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni "Bełchatów" wraz z produkcją mieszanek gipsowych, dla firmy AREL-GIPS Bełchatów S.A., 1998 r.

 23. Analiza ekonomiczno - finansowa do Koncepcji zaopatrzenia w energię cieplną Przedsiębiorstwa Przemysłowo - Handlowego Polskie Odczynniki Chemiczne S. A. w Gliwicach, 1998 r.

 24. Raport marketingowy dotyczący produkcji i zużycia gipsu syntetycznego (z odsiarczania spalin) dla BPB Gypsum Ltd. Londyn, 1996 r.   

 25. Studium wykonalności instalacji do produkcji siarczku sodu, "Siarkopol" Grzybów, 1996 r.

 26. Studium wykonalności instalacji do produkcji dwukrzemianu sodu i metakrzemianu sodu, "Vitrosilicon" S.A. Iłowa, 1995 r.

*  *  *    Zapraszamy do współpracy   *  *  *