Nasza oferta dla samorządów obejmuje pomoc w pozyskiwaniu unijnych funduszy strukturalnych. Obejmuje ona:

Studia wykonalności opracowujemy zgodnie z wymaganiami krajowych dysponentów poszczególnych funduszy unijnych (Ministerstwa Gospodarki i Pracy, NFOŚiGW, itp.) a ich zawartość jest zgodna z charakterem planowanego przedsięwzięcia. Zawierają one zwykle następujące elementy:

  1. Analizę społeczno - ekonomiczną (tzw. Cost-Benefit analysis) wpływu i uwarunkowań inwestycji dla społeczności lokalnej oraz analizę zgodności celów przedsięwzięcia z celami polityki regionalnej,

  2. Analizę finansową, zawierającą prezentację i omówienie mierników efektywności finansowej projektu oraz innych wskaźników i wielkości finansowych, w tym analizę zidentyfikowanych opcji inwestycyjnych oraz analizę aranżacji finansowania przedsięwzięcia, z uwzględnieniem wykorzystania funduszy unijnych,  

oraz inne elementy wymagane przez wytyczne Ministerstwa Gospodarki i Pracy lub NFOŚiGW.

*  *  *