Studia wykonalności inwestycji wykonywane przez firmę ESTYMAT są pod względem metodologicznym rozwinięciem dobrze znanych w Polsce opracowań analitycznych typu koncepcje techniczno – ekonomiczne oraz założenia techniczno – ekonomiczne (ZTE). Ich zakres został rozszerzony, zgodnie z wytycznymi metodologii UNIDO, o szczegółową analizę ekonomiczno - finansową przedsięwzięcia inwestycyjnego,  uwzględniającą zmianę wartości kapitału (pieniądza) w czasie. W sposób bardziej szczegółowy i kompleksowy analizowany jest także wpływ różnych czynników na efektywność finansową przedsięwzięcia (np. uwarunkowań ekologicznych, zmian systemu prawnego, itp.).  Znacznie więcej uwagi niż w klasycznych opracowaniach, poświęca się także analizie marketingowej. Nowym elementem jest analiza ryzyka inwestycyjnego.

ESTYMAT opracowuje studia wykonalności wszelkich przedsięwzięć inwestycyjnych:

Studia wykonalności inwestycji wykonujemy zarówno dla małych przedsięwzięć inwestycyjnych, jak i tych, których budżety sięgają setek milionów złotych.  

Zajmujemy się inwestycjami nowymi i modernizacyjno - odtworzeniowymi, z możliwością wariantowego symulowania zmian istotnych wskaźników i wielkości ekonomiczno - finansowych całej firmy po zrealizowaniu inwestycji.

Studia wykonalności inwestycji opracowujemy na trzech poziomach szczegółowości:

1.) Studium Możliwości - pozwalające dokonać wstępnej oceny wykonalności przedsięwzięcia inwestycyjnego i poziomu jego efektywności finansowej. W wypadku negatywnej oceny wykonalności przedsięwzięcia, opracowanie studium możliwości pozwala uniknąć wyższych kosztów związanych ze szczegółową analizą i oceną efektywności inwestycji.

2.) Wstępne Studium Wykonalności - stanowi materiał decyzyjny dla inwestora, pozwalający na odrzucenie nieefektywnych wariantów realizacji przedsięwzięcia (lokalizacyjnych, technicznych, handlowych, finansowych, itp.). Stanowi ono pierwszy etap optymalizacji decyzji inwestycyjnej. Charakteryzuje się  większą niż w przypadku studium możliwości dokładnością wyliczenia wysokości nakładów inwestycyjnych oraz kosztów funkcjonowania przedsięwzięcia.

3.) Studium Wykonalności Końcowe - zawiera szczegółową analizę i ocenę wykonalności przedsięwzięcia inwestycyjnego, wskazuje wariant optymalny, zawiera komplet informacji niezbędnych do:  

Standardowa zawartość studium wykonalności inwestycji obejmuje następujące zagadnienia:

Typowa zawartość studium wykonalności może być modyfikowana stosownie do potrzeb naszych klientów.

Przejrzyste zestawienia tabelaryczne, którym towarzyszą kolorowe wykresy zwiększające czytelność prezentowanych wyników oraz komentarz przedstawiający metodologię obliczeń i interpretację otrzymanych wyników, pozwalają na włączenie w proces podejmowania decyzji inwestycyjnych osób spoza wąskiego kręgu ekspertów specjalizujących się w analizie finansowej.

 

*  *  *