ESTYMAT wykonuje wyceny firm przy pomocy różnych metod, w zależności od celu, jakim mają one służyć. W praktyce najczęściej wykorzystywane są metody bazujące na zdyskontowanych przepływach pieniężnych, reprezentujące dochodowe podejście do wartości przedsiębiorstwa. Wiąże się ono z procesem inwestowania, rozpatrywanym z punktu widzenia mikroekonomicznych podmiotów gospodarczych, jako lokowanie wolnych zasobów pieniężnych w przedsięwzięcia przynoszące określone dochody. Potencjalnego nabywcę przedsiębiorstwa interesuje przede wszystkim jego zdolność do wytwarzania i pomnażania dochodów w przyszłości, którą rozpatruje na tle innych alternatywnych możliwości inwestowania. Dlatego wartość przedsiębiorstwa utożsamia on przede wszystkim z aktualną wartością jego przyszłych dochodów.

Istotą metod wyceny na podstawie zdyskontowanych przepływów pieniężnych jest powiązanie wartości przedsiębiorstwa w momencie wyceny z dochodami pieniężnymi, jakie będzie ono przynosić w przyszłości. Prognozę tych dochodów sporządza się na podstawie zawartych wcześniej umów lub poprzez ekstrapolację dochodów z przeszłości.

Ustalenie wartości przedsiębiorstwa w oparciu o jego przyszłe dochody wymaga zastosowania dyskonta, które pozwala ustalić teraźniejszą wartość przyszłych strumieni pieniężnych (przychodów, zysków, dywidend, itp.). Konieczność stosowania dyskonta wynika z założenia, że pieniądz – jako jedna z form kapitału – przynosi dochód, a więc jego wartość zmienia się w miarę upływu czasu.

*  *  *